Ośrodek Kultury w Łęgu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Kultury, ul. Chojnicka 30, 89-650 Łąg

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwanego dalej "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka budżetowa: Ośrodek Kultury, ul. Chojnicka 30, 89-650 Łąg, reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Skwarek tel. 516081175

e-mail: dyrektor@oklag.pl

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZOF, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 52 395 48 54 oraz za pomocą adresu e-mail: iod(at)czersk.pl.

 

Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Administrator przetwarza tylko takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki. Zwykle są to takie dane jakie Państwo przekazaliście lub pozyskane z innego organu państwa polskiego na podstawie przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, e oraz w wyjątkach f RODO.

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa, jeśli zajdzie taka konieczność. Następnie dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego są przechowywane w celach kontaktowych, udzielania dostępu do elektronicznych narzędzi, a także obsługi kont i zamówień subskrypcji założonych na stronie placówki lub w celach informacyjnych o ile wyrazili Państwo na to zgodę lub też jest to wymagane przepisami prawa gdzie okres czasu przetwarzania tych jest wskazany przy udzielaniu przez Państwa takiej zgody.

Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.

 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ośrodek Kultury, ul. Chojnicka 30, 89-650 Łąg, gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

STATUT
OŚRODKA KULTURY W  ŁĘGU


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Kultury w Łęgu zwany dalej Ośrodkiem Kultury , działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
3) uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr XVIII/182/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury w drodze podziału MGOKiT w Czersku,
4) uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr XXIII/263/04 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmian w statutach Ośrodka Kultury w Rytlu i Ośrodka Kultury w Łęgu
5) uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr XXXIX/386/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury w Łęgu.

§2

Ośrodek Kultury prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Chojnickiej 30 w Łęgu.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania

§3

1. Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury (w tym fizycznej i rekreacji), turystyki i czytelnictwa.
2.  Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5) upowszechnianie i popularyzacja turystyki,
6) prowadzenie działalności instrukcyjno- metodycznej,
7) zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,
8) współpraca z innymi instytucjami kultury w zakresie zaspokajania oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczności lokalnej,
9) upowszechnienie i organizacja sportu środowiskowego oraz rekreacji ruchowej,
10) tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji,
11) zarządzanie salą sportową w Łęgu.
3. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Ośrodek Kultury może zawierać porozumienia i umowy z innymi jednostkami organizacyjnymi.
4. Ośrodek Kultury współpracuje z Ośrodkiem kultury w Czersku- koordynatorem imprez o charakterze ogólnogminnym.

§ 4

1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury funkcjonuje punkt biblioteczny służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.
2. Do szczególnego zakresu działania punktu bibliotecznego należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania poza lokal biblioteki oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej.


ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

§ 5

1. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej.
3. Kierownika Ośrodka Kultury powołuje się w drodze konkursu na okres 5 lat.
4. Kierownik Ośrodka Kultury upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo- finansowym instytucji.

§ 6

1. Organem opiniodawczym i doradczym Kierownika Ośrodka Kultury jest Społeczna Rada Programowa, zwana dalej „Radą”
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) opiniowanie regulaminu organizacyjnego, planów finansowych oraz programów działania Ośrodka Kultury,
2) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań z wykonania programu działania Ośrodka Kultury,
3) opiniowanie kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Kultury.

§ 7

1. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele organizatora w liczbie nie przekraczającej 5 osób,
2) przedstawiciele innych instytucji kultury i organizacji związanych z działalnością Ośrodka Kultury, funkcjonujących na terenie gminy,
3) reprezentant użytkowników Ośrodka Kultury.
2. Szczegółowy tryb wyboru oraz zasady działania Rady określa regulamin przygotowywany i zatwierdzany przez Burmistrza.

§ 8

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika po zasięgnięciu opinii Rady i Burmistrza.


ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§ 9

Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka Kultury sprawuje Gmina Czersk.

§ 10

1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej.
2. Przy zbywaniu środków trwałych Ośrodek Kultury stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz 981 z późn. zm.), a w szczególności:
1) sprzedaje mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu,
2) zgłasza organizatorowi zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie Ośrodka kultury zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającego na:
a) wniesieniu do spółki lub fundacji,
b) dokonaniu darowizny,
c) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze do umów prawa cywilnego.
3. Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów ust. 2 pkt 1 oraz czynności prawne, o których mowa w ust.2 pkt 2, dokonane pomimo braku zgody organizatora, są nieważne.
4. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury tanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo- finansowym, zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, zgodnie z przepisami ustawy, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694 z późn. zm.), zatwierdza Burmistrz.
6. Ośrodek Kultury składa organizatorowi oraz Burmistrzowi sprawozdanie każdorazowo, na żądanie, w tym zgodne z programem badań statystycznych.
7. Główny księgowy Ośrodka Kultury dokonuje kontrasygnat na umowach i zobowiązaniach do wysokości środków zatwierdzonych w planach rzeczowo- finansowych.

§ 11

Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z:
1. wpływów z prowadzonej działalności,
2. dotacji z budżetu organizatora,
3. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4. innych źródeł.


ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiana statutu następuje w trybie jego zatwierdzenia.

§ 13

Połączenie, podział i likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku.
§ 14

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Ośrodek Kultury
w Łęgu
woj. pomorskie